மாநிலங்கள்

வாழ்வாதாரம் மற்றும் உதவிக்காக நாடற்ற ரோஹிங்கியாக்கள் இந்தியாவில் எவ்வாறு போராடுகிறார்கள்
நலம்

வாழ்வாதாரம் மற்றும் உதவிக்காக நாடற்ற ரோஹிங்கியாக்கள் இந்தியாவில் எவ்வாறு போராடுகிறார்கள்

இந்தியாவில் உள்ள ரோஹிங்கியா அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் தேடி வந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்காமல், அவர்களால் குடும்பம் நடத்த முடியவில்லை....

மேற்கு பீகாரில் நடந்த ஒரு போராட்டம், சர்வே எடுக்காத நில குடியிருப்பாளர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது
நில உரிமைகள்

மேற்கு பீகாரில் நடந்த ஒரு போராட்டம், சர்வே எடுக்காத நில குடியிருப்பாளர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது

எட்டு இந்திய மாநிலங்கள், இரு யூனியன் பிரதேசங்களில் மாநில அரசால் ஆய்வு செய்யப்படாத பகுதிகள் உள்ளன. இந்த நிலங்களில் வாழும் மற்றும் வேலை செய்யும்...