சுகாதாரம்

2023 ஆம் ஆண்டில் தினைகளின் மீது உலகளாவிய கவனம், இது பல இந்திய உணவு முறைகளுக்கு பாரம்பரியமானது
சுகாதாரம்

2023 ஆம் ஆண்டில் தினைகளின் மீது உலகளாவிய கவனம், இது பல இந்திய உணவு முறைகளுக்கு பாரம்பரியமானது

தினை - அதாவது ஜோவர், பஜ்ரா, சோளம் மற்றும் ராகி - 1983 இல் இந்தியர்களின் தானியத் தேவைகளில் 23% இருந்து கடந்த 2011 இல் 6% ஆக குறைந்தது.

இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு'

கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது இந்தியாவில் பல்வேறு அத்தியாவசிய சுகாதார சேவைகள் மந்தமடைந்தன, இதன் விளைவாக தட்டம்மை தடுப்பூசி விகிதங்கள் சரிந்து...