சுகாதாரம்

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும்  பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை
வளர்ச்சி

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும் பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை

இந்தியா ஏற்கனவே மலேரியாவிற்கான நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைந்துள்ளது, ஆனால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான இலக்குகளை அடைவதில்...

விளக்கம்: ஏன் டிஎன்ஏ மீதான மோதல் பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் முக்கியமானது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஏன் டிஎன்ஏ மீதான மோதல் பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் முக்கியமானது

மரபணு தரவுகளின் நியாயமான மற்றும் சமமான அணுகல் மற்றும் தயாரிப்புகள் அல்லது ஆராய்ச்சிக்காக தங்கள் உயிர் வளங்களைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்,...