கல்விசரிபார்ப்பு

கல்வியும் காலி வயிறும்: தாவரி கோசாவிகள் மற்றும் பிற நாடோடி பழங்குடியினரின் போராட்டம்
வளர்ச்சி

கல்வியும் காலி வயிறும்: தாவரி கோசாவிகள் மற்றும் பிற நாடோடி பழங்குடியினரின் போராட்டம்

இந்தியாவின் மக்கள்தொகையில் 10% நாடோடி மற்றும் பழங்குடியின சீர்மரபினர் உள்ளனர், ஆனால் இன்னும் கல்வி மற்றும் கண்ணியத்திற்காக அவர்கள் போராடுகிறார்கள்

தரவுக்காட்சி: இந்த ஆண்டு, 12 மாநிலங்கள் கல்வி நிதியை சதவீத அடிப்படையில் குறைத்துள்ளன
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: இந்த ஆண்டு, 12 மாநிலங்கள் கல்வி நிதியை சதவீத அடிப்படையில் குறைத்துள்ளன

கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட முழுமையான தொகை பல மாநிலங்களில் அதிகரித்தது, ஆனால் மாநிலங்கள் தங்கள் மொத்த பட்ஜெட்டில் குறைந்த விகிதத்தை கல்விக்காக ஒதுக்கின.