இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

‘விசாரணை நீதிமன்றங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நியாயமற்ற முறையில் மரண தண்டனை உள்ளது’
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

‘விசாரணை நீதிமன்றங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நியாயமற்ற முறையில் மரண தண்டனை உள்ளது’

விசாரணை நீதிபதிகள் கிட்டத்தட்ட குற்றத்தின் தன்மையில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் [மரண] தண்டனையை நிறைவேற்றுகிறார்கள், இது தண்டனை விதிக்கும் நீதிபதிகள்...

ஊதியங்கள் தேங்கி சமூகச்செலவுகள் குறைக்கப்பட்டால், இந்தியாவில் இவ்வளவு வேகமாக வளர்ச்சியில் அர்த்தமில்லை
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

ஊதியங்கள் தேங்கி சமூகச்செலவுகள் குறைக்கப்பட்டால், இந்தியாவில் இவ்வளவு வேகமாக வளர்ச்சியில் அர்த்தமில்லை

பட்ஜெட் 2023 இன் மிக முக்கியமான சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகள் உண்மையான வகையில் குறைந்துள்ளன என்கிறார் பொருளாதார நிபுணர் ஜீன்