இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

‘இனி சீட்டா இறப்புகளை நாம் காண வாய்ப்பில்லை’: சீட்டா நிபுணர் அட்ரியன் டோர்டிஃப்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

‘இனி சீட்டா இறப்புகளை நாம் காண வாய்ப்பில்லை’: சீட்டா நிபுணர் அட்ரியன் டோர்டிஃப்

2023 செப்டம்பருடன் ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்யும் இந்தியாவின் சீட்டா திட்டம், ஓடிப்போனவை, இறப்புகள், குழப்பம், கருத்துக்கள் மற்றும் அரசு மற்றும்...

‘விசாரணை நீதிமன்றங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நியாயமற்ற முறையில் மரண தண்டனை உள்ளது’
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

‘விசாரணை நீதிமன்றங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நியாயமற்ற முறையில் மரண தண்டனை உள்ளது’

விசாரணை நீதிபதிகள் கிட்டத்தட்ட குற்றத்தின் தன்மையில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் [மரண] தண்டனையை நிறைவேற்றுகிறார்கள், இது தண்டனை விதிக்கும் நீதிபதிகள்...