இயற்கை விவசாயம்

இந்தியாவின் முதல் முழு இயற்கை விவசாய மாநிலமான சிக்கிம்  அதை பசுமையை நோக்கிய நகர்வில் ஏன் தடுமாறுகிறது
இயற்கை விவசாயம்

இந்தியாவின் முதல் முழு இயற்கை விவசாய மாநிலமான சிக்கிம் அதை பசுமையை நோக்கிய நகர்வில் ஏன்...

விவசாயம் மூலம் போதிய வருமானம் இல்லை, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து மலிவான இயற்கை அல்லாத பொருட்களுக்கு போட்டி நிலவுகிறது மற்றும் இயற்கை விளைபொருட்களுக்கான...

இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கிய உந்துதலாக சத்தீஸ்கரின் மாட்டு சாணம் திட்டம் குறித்து நிபுணர்கள் மாறுபட்ட கருத்து
இயற்கை விவசாயம்

இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கிய உந்துதலாக சத்தீஸ்கரின் மாட்டு சாணம் திட்டம் குறித்து நிபுணர்கள் மாறுபட்ட...

மாநிலத்தில் மாட்டு சாணம் திட்டமானது, பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு பயனளிக்கவில்லை என்று சிலர் விமர்சனம் செய்கின்றனர்.