சிறப்பு

இந்தியாவின் வீட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் தொற்றின்போது மீள்தன்மையுடன் இருந்தனர், ஆனால் அவர்களது மீட்பு தொலைவில் உள்ளது
பணியில் பெண்கள்

இந்தியாவின் வீட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் தொற்றின்போது மீள்தன்மையுடன் இருந்தனர், ஆனால் அவர்களது மீட்பு தொலைவில் உள்ளது

இந்தியாவில் 17 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெண்கள் வீட்டு அடிப்படையிலான பணிகளை கொண்டுள்ளனர், அவர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு அல்லது தேசியக் கொள்கை இல்லை.

உலக காசநோய் தினம்: அரசிடம் பதிவான காசநோயாளிகள் எண்ணிக்கை தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு வரவில்லை
தரவுக்காட்சி

உலக காசநோய் தினம்: அரசிடம் பதிவான காசநோயாளிகள் எண்ணிக்கை தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு வரவில்லை

காசநோயை பரிசோதிப்பதும் கண்டறிவதும் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உயிr மற்றும் வாழ்வாதாரங்களைக் காப்பாற்றுவதற்கும் முக்கியமானது, ஆனால் தொற்றுநோயானது, ...