சிறப்பு - Page 2

இணைப்பில் இல்லை: டிஜிட்டல் இந்தியா பெண்களை எப்படி விட்டுச் செல்கிறது
பணியில் பெண்கள்

இணைப்பில் இல்லை: டிஜிட்டல் இந்தியா பெண்களை எப்படி விட்டுச் செல்கிறது

குறைந்த டிஜிட்டல் அறிவு என்பது, பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்முனைவுக்கான வாய்ப்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது

கொள்கைகளுக்கு அப்பால், பணியிடங்களில் பெண்களைத் தக்கவைக்க நிறுவனங்கள் கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்
பணியில் பெண்கள்

கொள்கைகளுக்கு அப்பால், பணியிடங்களில் பெண்களைத் தக்கவைக்க நிறுவனங்கள் கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்

பெண்கள் இன்னும் சாதாரண பாலின தொல்லைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள், பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தலை தெரியப்படுத்த தயங்குகிறார்கள் மற்றும் பாலின சார்பு...