பணியில் பெண்கள்

பணியில் பெண்கள்: பாதுகாப்பு குறித்த பயம் பெண்களின் நடமாட்டத்தையும் அவர்களின் தொழிலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது
பணியில் பெண்கள்

பணியில் பெண்கள்: பாதுகாப்பு குறித்த பயம் பெண்களின் நடமாட்டத்தையும் அவர்களின் தொழிலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது

பெண்கள் குறைந்த ஊதியம் பெறும் வேலைகளைத் தேர்வு செய்கிறார்கள், அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தொழில் வகைகள் மற்றும் அவர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய வேலைகளில்...

இணைப்பில் இல்லை: டிஜிட்டல் இந்தியா பெண்களை எப்படி விட்டுச் செல்கிறது
பணியில் பெண்கள்

இணைப்பில் இல்லை: டிஜிட்டல் இந்தியா பெண்களை எப்படி விட்டுச் செல்கிறது

குறைந்த டிஜிட்டல் அறிவு என்பது, பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்முனைவுக்கான வாய்ப்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது