குறைவான காலியிடங்கள், காலதாமதமான நியமனங்கள்: முன்னாள் ராணுவத்தினர் ஏன் வேலை தேடத் தவறுகிறார்கள்
ஆட்சிமுறை

குறைவான காலியிடங்கள், காலதாமதமான நியமனங்கள்: முன்னாள் ராணுவத்தினர் ஏன் வேலை தேடத் தவறுகிறார்கள்

ஆயுதப்படையைச் சேர்ந்த முன்னாள் படைவீரர்கள், தங்களுக்கு ஒழுக்கம் மற்றும் நேரம் தவறாமை போன்ற திறன்கள் இருப்பதாகக் கூறினாலும், குடிமக்கள் வாழ்க்கை...

விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது

மார்ச் 2012 முதல் மார்ச் 2022 வரை அடிப்படை மளிகைப் பொருட்களின் விலை 68% அதிகரித்துள்ளது.