விளக்கம்: மலேரியா தடுப்பூசிக்கு ஏன் 54 ஆண்டுகள் ஆனது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: மலேரியா தடுப்பூசிக்கு ஏன் 54 ஆண்டுகள் ஆனது

அறிவியல் சவால்கள், ஆராய்ச்சிக்கான குறைந்த நிதி மற்றும் பணக்கார நாடுகளின் குறைவான கவனம் ஆகியன, கோவிட்-19 தடுப்பூசியுடன் ஒப்பிடும்போது, காசநோய்...

COP26: மீத்தேன் உமிழ்வைக் குறைக்க உலக நாடுகள் உறுதியளிக்கின்றன, ஆனால் இந்தியா, சீனா அல்ல
தரவுக்காட்சி

COP26: மீத்தேன் உமிழ்வைக் குறைக்க உலக நாடுகள் உறுதியளிக்கின்றன, ஆனால் இந்தியா, சீனா அல்ல

மீத்தேன் உமிழ்வைக் குறைப்பதன் மூலம் 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் உலக வெப்பநிலையை 0.2 டிகிரி செல்சியஸ் குறைக்கலாம்.