விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது

மார்ச் 2012 முதல் மார்ச் 2022 வரை அடிப்படை மளிகைப் பொருட்களின் விலை 68% அதிகரித்துள்ளது.

வறுமைக்கோட்டை விட 8 மடங்கு சம்பாதித்தும் இன்னமும் ஏழை:  அதிகாரபூர்வ ஏழ்மை குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் எதை தவறவிடுகின்றன
வறுமை

வறுமைக்கோட்டை விட 8 மடங்கு சம்பாதித்தும் இன்னமும் ஏழை: அதிகாரபூர்வ ஏழ்மை குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் எதை தவறவிடுகின்றன

வறுமைக் கோட்டிற்கு மேலாக, வசதியாக இருப்பதற்கு போதுமான பணம் சம்பாதிப்பது இன்னும் பல வழிகளில் இழக்கப்படலாம்