பட்ஜெட்

விளக்கம்: இந்தியாவில் உணவு மானியங்களுக்கான பிரச்சனைகள்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: இந்தியாவில் உணவு மானியங்களுக்கான பிரச்சனைகள்

இந்தியா, தனது உணவுக்கான மொத்த பட்ஜெட்டில் சுமார் 5% -ஐ , உணவு மானியத்திற்கென செலவிடுகிறது, ஆனால் இந்தத் திட்டம் திருத்தப்படாவிட்டால் அதன் தாக்கம்...

விளக்கம்: இந்தியாவின் நீதி அமைப்புக்கு மத்திய பட்ஜெட் எவ்வாறு நிதி வழங்குகிறது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: இந்தியாவின் நீதி அமைப்புக்கு மத்திய பட்ஜெட் எவ்வாறு நிதி வழங்குகிறது

சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்திற்கான மத்திய பட்ஜெட்டில், பாதிக்கு மேல் தேர்தல் தொடர்பான செலவினங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.