வல்லுநர்கள்: காலநிலை நடவடிக்கையைத் தூண்ட 2022ஆம் ஆண்டில் இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்
பருவநிலை மாற்றம்

வல்லுநர்கள்: காலநிலை நடவடிக்கையைத் தூண்ட 2022ஆம் ஆண்டில் இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்

காற்று மாசுபாடு, காலநிலை ஏற்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தை சமாளிக்க, சுகாதார உள்கட்டமைப்பு ஆகியவை மீது, 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா கவனம்...

ஆண்டு மதிப்பீடு: சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளை நீர்த்துப்போகச் செய்வது இந்தியாவின் லட்சிய காலநிலை இலக்கை பாதிக்கலாம்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

ஆண்டு மதிப்பீடு: சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளை நீர்த்துப்போகச் செய்வது இந்தியாவின் லட்சிய காலநிலை இலக்கை பாதிக்கலாம்

2021 ஆம் ஆண்டில், புதுப்பிக்கப்பட்ட காலநிலை இலக்குகளை அடைய அரசு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பொருட்கள் தள்ளிவிட்டு, காடுகளை அழிக்கும் திட்டங்களைக் கொண்டு...