மரம்  மறுநடவு ஏன் பசுமைச்சுவர் இழப்பை ஈடுசெய்ய முடியாது
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

மரம் மறுநடவு ஏன் பசுமைச்சுவர் இழப்பை ஈடுசெய்ய முடியாது

மோசமான மறுநடவு முறைகள், மோசமான பராமரிப்பு மூலம், மரங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கான மோசமான வாய்ப்பாக உள்ளது என்பதற்கு, இந்தியா முழுவதும் உள்ள உதாரணங்கள்...

இந்தியா-அமெரிக்காவின் புதியகூட்டு அதிக சமநிலை காலநிலை நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும்
பருவநிலை மாற்றம்

இந்தியா-அமெரிக்காவின் புதியகூட்டு அதிக சமநிலை காலநிலை நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும்

தற்போதைய இருதரப்பு ஒத்துழைப்பானது நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது, இது இந்தியாவின் முக்கிய பசுமை இல்ல வாயு உமிழும் துறைகளை...