பூகோளம்சரிபார்ப்பு

இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் முன்னேற்றத்துக்கு இயற்கை எரிவாயு எப்படி  தடையாக - அல்லது ஆதரவாக- இருக்கும்
ஆதாரங்கள்

இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் முன்னேற்றத்துக்கு இயற்கை எரிவாயு எப்படி தடையாக - அல்லது ஆதரவாக- இருக்கும்

இயற்கை எரிவாயுக்கான அதிக உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மின் உற்பத்தித் திறனை இந்தியா உருவாக்கி வருவதால், அதன் பயன்பாடு நிலக்கரியிலிருந்து புதுப்பிக்கத்தக்க...

பருவநிலை மாற்றம் இந்தியாவின் பருவமழையை மேலும் ஒழுங்கற்றதாக ஆக்குகிறது
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

பருவநிலை மாற்றம் இந்தியாவின் பருவமழையை மேலும் ஒழுங்கற்றதாக ஆக்குகிறது

தீவிர உள்ளூர் மழை நிகழ்வுகள், வழக்கத்திற்கு மாறாக வறண்ட ஆகஸ்ட் மற்றும் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஈரமான செப்டம்பர், 2021 இல் கோடை பருவமழை இந்தியாவை யூகிக்க...