பூகோளம்சரிபார்ப்பு - Page 2

மீத்தேனை வெல்லுதல்: மீத்தேன் உமிழ்வு தரவு இடைவெளியை ஏன் நிரப்ப வேண்டும்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

மீத்தேனை வெல்லுதல்: மீத்தேன் உமிழ்வு தரவு இடைவெளியை ஏன் நிரப்ப வேண்டும்

பல நாடுகள் தங்களது பசுமை இல்ல வாயுக்கள் உமிழ்வை, குறிப்பாக மீத்தேன் உமிழ்வை குறைத்து மதிப்பீடு செய்வதாக, சுயாதீன மதிப்பீடுகள் காட்டியுள்ளன, இது...

மீத்தேனை வெல்லுதல்: காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு மீத்தேன் உமிழ்வைத் தடுப்பது ஏன் முக்கியமானது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

மீத்தேனை வெல்லுதல்: காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு மீத்தேன் உமிழ்வைத் தடுப்பது ஏன் முக்கியமானது

பசுமை இல்ல வாயுவான மீத்தேனை வெளியேற்றும் நான்காவது பெரிய நாடாக இந்தியா உள்ளது, இதன் தாக்கம் 100 வருட காலத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடை விட 28 மடங்கு...