தரவுக்காட்சி: மனநலச் செலவுகளைக் கொண்ட ஐந்தில் ஒரு குடும்பம் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளது
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: மனநலச் செலவுகளைக் கொண்ட ஐந்தில் ஒரு குடும்பம் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளது

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பினரைக் கொண்ட குடும்பங்களின் செலவுத் திறனை, சுகாதாரச் செலவு எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை சமீபத்திய ஆய்வு...

ஒரு நிறுத்தம், பல சவால்கள்: வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களை ஆதரிக்கப் போராடும் சகீ மையங்கள்
ஆட்சிமுறை

ஒரு நிறுத்தம், பல சவால்கள்: வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களை ஆதரிக்கப் போராடும் சகீ மையங்கள்

நாட்டில் 733 ஒன் ஸ்டாப் மையங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ள நிலையில், வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களுக்கு பயனுள்ள உதவி மற்றும் ஆதரவை வழங்குவதில் இத்திட்டம்...