விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது

மார்ச் 2012 முதல் மார்ச் 2022 வரை அடிப்படை மளிகைப் பொருட்களின் விலை 68% அதிகரித்துள்ளது.

உலக காசநோய் தினம்: அரசிடம் பதிவான காசநோயாளிகள் எண்ணிக்கை தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு வரவில்லை
தரவுக்காட்சி

உலக காசநோய் தினம்: அரசிடம் பதிவான காசநோயாளிகள் எண்ணிக்கை தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு வரவில்லை

காசநோயை பரிசோதிப்பதும் கண்டறிவதும் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உயிr மற்றும் வாழ்வாதாரங்களைக் காப்பாற்றுவதற்கும் முக்கியமானது, ஆனால் தொற்றுநோயானது, ...