தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: மனநலச் செலவுகளைக் கொண்ட ஐந்தில் ஒரு குடும்பம் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளது
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: மனநலச் செலவுகளைக் கொண்ட ஐந்தில் ஒரு குடும்பம் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளது

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பினரைக் கொண்ட குடும்பங்களின் செலவுத் திறனை, சுகாதாரச் செலவு எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை சமீபத்திய ஆய்வு...

தரவுக்காட்சி: தீவிர வெப்பநிலைக்கு இந்தியா கொடுக்கும் மனித விலை
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: தீவிர வெப்பநிலைக்கு இந்தியா கொடுக்கும் மனித விலை

ஜனவரியில், வட இந்தியாவில் குளிர் அலைகளின் தாக்கம் இருந்தது, இப்போது கோடை தொடங்கும் போது, வெப்பநிலை உயர்ந்து வருகிறது. இந்தியாவில் அசாதாரண குளிர்...