தரவுக்காட்சி - Page 2

#தரவுக்காட்சி: அதிக பெண்கள் சுகாதார மையங்களில் பிரசவித்தனர், ஆனால் அதிகம் பேர் இரத்த சோகையுடன் இருந்தனர்
தரவுக்காட்சி

#தரவுக்காட்சி: அதிக பெண்கள் சுகாதார மையங்களில் பிரசவித்தனர், ஆனால் அதிகம் பேர் இரத்த சோகையுடன் இருந்தனர்

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பிரசவ தாய்மார்களின் சுகாதாரம் தொடர்பான முக்கியமான குறிகாட்டிகள் மேம்பட்டிருந்தாலும், பெண்கள் இடையே இரத்த சோகை மற்றும் வாழ்க்கை...

தரவுக்காட்சி: 2019-21ல் இந்திய கிராமப்புறங்களில் அதிக பெண்கள் மாதவிடாய் சுகாதாரப் பொருளை பயன்படுத்தினர்
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: 2019-21ல் இந்திய கிராமப்புறங்களில் அதிக பெண்கள் மாதவிடாய் சுகாதாரப் பொருளை பயன்படுத்தினர்

நீண்ட காலத்திற்கு பெண்களின் ஆரோக்கியம் எவ்வாறு பாதிக்கப்படலாம் என்பதை காட்டும், சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார அணுகல் போன்ற தடுப்பு ஆரோக்கியத்தின்...