2023 இல் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் தேவைப்படும் இந்தியாவில் உள்ள 4 உள்நாட்டு விலங்கினங்கள்
அண்மை தகவல்கள்

2023 இல் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் தேவைப்படும் இந்தியாவில் உள்ள 4 உள்நாட்டு விலங்கினங்கள்

இந்தியாவில் சுமார் 300-900 மீன் உண்ணும் முதலைகள் மட்டுமே உள்ளன, 1,000 க்கும் குறைவான வரகு கோழிகள், 250 க்கும் குறைவான பெரிய இந்திய பறவையினங்கள்...

சிஓபி செயல்பாடுகள் எதிர்பார்ப்புகளை ஓரளவு மட்டுமே பூர்த்தி செய்துள்ளது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'சிஓபி செயல்பாடுகள் எதிர்பார்ப்புகளை ஓரளவு மட்டுமே பூர்த்தி செய்துள்ளது'

இந்தியா ஏன் புதைபடிவ எரிபொருட்களைக் குறைக்க பரிந்துரைத்தது, காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் இழப்பு மற்றும் சேதங்களுக்கான ஆதரவு ஏன் முக்கியமானது மற்றும்...