விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?

வெறும் சாதாரண வீட்டுக் கூரையுடன் ஒப்பிடும்போது, பசுமைக் கூரையின் கீழ் அறைக் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சம் 4.4 டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்துள்ளதாக...

‘இனி சீட்டா இறப்புகளை நாம் காண வாய்ப்பில்லை’: சீட்டா நிபுணர் அட்ரியன் டோர்டிஃப்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

‘இனி சீட்டா இறப்புகளை நாம் காண வாய்ப்பில்லை’: சீட்டா நிபுணர் அட்ரியன் டோர்டிஃப்

2023 செப்டம்பருடன் ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்யும் இந்தியாவின் சீட்டா திட்டம், ஓடிப்போனவை, இறப்புகள், குழப்பம், கருத்துக்கள் மற்றும் அரசு மற்றும்...