விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் கடலோர காற்றின் ஆற்றல் வாய்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் கடலோர காற்றின் ஆற்றல் வாய்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை

அதிக ஆரம்பகட்ட செலவுகள், அரசாங்க நிதி உதவி இல்லாததால் முன்னேற்றம் மெதுவாக உள்ளது

இந்தியா ஏன் நிலக்கரியை கட்டுக்குள் கொண்டுவர உறுதியளிக்கவில்லை
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

இந்தியா ஏன் நிலக்கரியை கட்டுக்குள் கொண்டுவர உறுதியளிக்கவில்லை

வரலாற்று உமிழ்ப்பாளர்கள் மேம்பட்ட நிதிக்கு ஒப்புக் கொள்ளாமல், குறிப்பாக வளரும் நாடுகள் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான பாதகமான வானிலை நிகழ்வுகளால்...