இந்தியாவின் பருவநிலை மாற்ற ஆபத்து பகுதிகள்

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்
இந்தியாவின் பருவநிலை மாற்ற ஆபத்து பகுதிகள்

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்

கடந்த மூன்று தசாப்தங்களில் கட்ச் மாவட்டத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் வெப்ப அலைகள் மற்றும் மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், மீனவர்கள் மற்றும்...