COP27

சிஓபி செயல்பாடுகள் எதிர்பார்ப்புகளை ஓரளவு மட்டுமே பூர்த்தி செய்துள்ளது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'சிஓபி செயல்பாடுகள் எதிர்பார்ப்புகளை ஓரளவு மட்டுமே பூர்த்தி செய்துள்ளது'

இந்தியா ஏன் புதைபடிவ எரிபொருட்களைக் குறைக்க பரிந்துரைத்தது, காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் இழப்பு மற்றும் சேதங்களுக்கான ஆதரவு ஏன் முக்கியமானது மற்றும்...

COP நடைமுறை எதை அடையத் தவறியது
COP27

COP நடைமுறை எதை அடையத் தவறியது

பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளில் காலநிலையால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கான நிதியைத் தவிர, காலநிலை மாநாடு, காலநிலை நிதியுதவி, நிலக்கரி கட்டத்தை மற்ற புதைபடிவ...