பருவநிலை மாற்றம்

மீண்டும் மீண்டும் வெள்ளம், புயல்கள் ஒடிசா விவசாயிகளை வேலைக்காக இடம்பெயரச் செய்கின்றன
பருவநிலை மாற்றம்

மீண்டும் மீண்டும் வெள்ளம், புயல்கள் ஒடிசா விவசாயிகளை வேலைக்காக இடம்பெயரச் செய்கின்றன

ஒடிசாவின் புவியியல் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பகுதி வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது விவசாயத்தை நம்பியிருக்கும் அதன் 85% மக்களின்...

மீத்தேனை வெல்லுதல்: மீத்தேன் உமிழ்வு தரவு இடைவெளியை ஏன் நிரப்ப வேண்டும்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

மீத்தேனை வெல்லுதல்: மீத்தேன் உமிழ்வு தரவு இடைவெளியை ஏன் நிரப்ப வேண்டும்

பல நாடுகள் தங்களது பசுமை இல்ல வாயுக்கள் உமிழ்வை, குறிப்பாக மீத்தேன் உமிழ்வை குறைத்து மதிப்பீடு செய்வதாக, சுயாதீன மதிப்பீடுகள் காட்டியுள்ளன, இது...