பருவநிலை மாற்றம்

இந்தியா-அமெரிக்காவின் புதியகூட்டு அதிக சமநிலை காலநிலை நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும்
பருவநிலை மாற்றம்

இந்தியா-அமெரிக்காவின் புதியகூட்டு அதிக சமநிலை காலநிலை நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும்

தற்போதைய இருதரப்பு ஒத்துழைப்பானது நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது, இது இந்தியாவின் முக்கிய பசுமை இல்ல வாயு உமிழும் துறைகளை...

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் தொற்றுநோய்க்கு பிந்தைய வளர்ச்சியை சமநிலைப்படுத்துதல் - புதிய அமைச்சருக்கு சவால்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் தொற்றுநோய்க்கு பிந்தைய வளர்ச்சியை சமநிலைப்படுத்துதல் - புதிய அமைச்சருக்கு சவால்

இந்தியாவின் காலநிலை நடவடிக்கைகளுக்கான செயல்திட்டத்தை அமைத்தல், காற்று மாசுபாட்டைக் குறைத்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை...