புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி இலக்குகள் 2022-ஐ பீகார், ஒடிசா எட்டாத நிலையில் பசுமைப் பொருளாதாரத்திற்கு மாநிலங்களுக்கு நிதியளிக்க வேண்டும் எனும் நிபுணர்கள்
வளர்ச்சி

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி இலக்குகள் 2022-ஐ பீகார், ஒடிசா எட்டாத நிலையில் பசுமைப் பொருளாதாரத்திற்கு மாநிலங்களுக்கு நிதியளிக்க வேண்டும் எனும் நிபுணர்கள்

தூய்மையான எரிசக்தி மாற்றத்திற்கு நிதியளிப்பது இந்த மாநிலங்கள் உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை பசுமையாக்க உதவுகிறது,...