வேளாண்மை

மகாராஷ்டிராவில் விதவைகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் இயற்கை விவசாயம்
வேளாண்மை

மகாராஷ்டிராவில் விதவைகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் இயற்கை விவசாயம்

இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறிய விதர்பா மற்றும் மராத்வாடா விவசாயிகளின் விதவைகள் சிறந்த வருமானத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். சில பயிர்களை...

இந்தியாவின் வளரும் உள்நாட்டு கண்டுபிடிப்புகள், காலநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப விவசாயிகளுக்கு உதவுகின்றன
வேளாண்மை

இந்தியாவின் வளரும் உள்நாட்டு கண்டுபிடிப்புகள், காலநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப விவசாயிகளுக்கு உதவுகின்றன

இந்தியாவில் விவசாயத் துறை எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு சவால்களுக்கு உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் தழுவல் தேவை என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்