வேளாண்மை

2023 ஆம் ஆண்டில் தினைகளின் மீது உலகளாவிய கவனம், இது பல இந்திய உணவு முறைகளுக்கு பாரம்பரியமானது
சுகாதாரம்

2023 ஆம் ஆண்டில் தினைகளின் மீது உலகளாவிய கவனம், இது பல இந்திய உணவு முறைகளுக்கு பாரம்பரியமானது

தினை - அதாவது ஜோவர், பஜ்ரா, சோளம் மற்றும் ராகி - 1983 இல் இந்தியர்களின் தானியத் தேவைகளில் 23% இருந்து கடந்த 2011 இல் 6% ஆக குறைந்தது.

சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு - மைய அணுகுமுறையை இந்தியா உருவாக்க வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு - மைய அணுகுமுறையை இந்தியா உருவாக்க வேண்டும்'

இந்தியாவின் பசுமைப் புரட்சி மற்றும் இலங்கையின் சமீபத்திய நெருக்கடியின் வெற்றிகளிலிருந்து படிப்பினைகளைப் பெற்று, நீடித்த வேளாண்மைக்கான இந்தியாவின்...