ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன
முகப்பு வீடியோ

ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன

பாரம்பரிய வகை விதைகள் கலப்பின வகைகளுக்கு நிலத்தை இழந்து வருவதால், ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விதை பன்முகத்தன்மையை புதுப்பிக்க...

ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன
வேளாண்மை

ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன

பாரம்பரிய ரக விதைகள், கலப்பின வகைகளிடம் நிலத்தை இழந்து வருவதால், ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விதை பன்முகத்தன்மையை புதுப்பிக்க...