ஒடிசா முழுவதும் பல குடும்பங்கள் இயற்கை விவசாயத்தை மேற்கொள்கின்றனர். இந்த மாற்றத்தின் மையத்தில் விதை வங்கிகள் உள்ளன, அவை உள்நாட்டு வகை விதைகளை சேமிக்கின்றன. நிலையான விவசாயத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டுவருவதில் பெண்கள் எவ்வாறு முக்கியப் பங்காற்றுகிறார்கள் என்பதையும், ஒடிசாவின் ரைசரைச் சேர்ந்த தசீன் குரேஷியின் இந்த நில அறிக்கையில் விதை வங்கி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதையும் பற்றி மேலும் அறியவும்.

முழு கட்டுரையை இங்கே படிக்கவும்.