உ.பி.யில் ஜல் ஜீவன் மிஷன்: பண்டாவில் குறைந்த குழாய்கள், ஆனால் பாக்பத்தில் குழாய்கள் இருந்தும் போதிய தண்ணீர் இல்லை
ஆட்சிமுறை

உ.பி.யில் ஜல் ஜீவன் மிஷன்: பண்டாவில் குறைந்த குழாய்கள், ஆனால் பாக்பத்தில் குழாய்கள் இருந்தும் போதிய தண்ணீர் இல்லை

ஜல் ஜீவன் மிஷன் என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ், 50% க்கும் அதிகமான கிராமப்புற குடும்பங்கள், பயன்பாட்டில் உள்ள வீட்டு குழாய் நீர் இணைப்புகளைக்...

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும்  பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை
வளர்ச்சி

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும் பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை

இந்தியா ஏற்கனவே மலேரியாவிற்கான நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைந்துள்ளது, ஆனால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான இலக்குகளை அடைவதில்...