அண்மை தகவல்கள்

இந்தியத் தொழிற்சாலைகளில் ஒவ்வொரு நாளும் 3 தொழிலாளர்கள் இறப்பதாகக்கூறும் அரசு தரவு
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியத் தொழிற்சாலைகளில் ஒவ்வொரு நாளும் 3 தொழிலாளர்கள் இறப்பதாகக்கூறும் அரசு தரவு

2017 மற்றும் 2020- ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் 1,109 இறப்புகள் மற்றும் 4,000 க்கும் மேற்பட்ட...

கல்லுக்கான விலை: ராஜஸ்தானின் குவாரிகளில் குழந்தைகள் சிலிகோசிஸ் அபாயத்தில் உள்ளனர்
ராஜஸ்தான்

கல்லுக்கான விலை: ராஜஸ்தானின் குவாரிகளில் குழந்தைகள் சிலிகோசிஸ் அபாயத்தில் உள்ளனர்

சுரங்கங்களில் உள்ள சிலிக்கா தூசியால் ஏற்படும் குணப்படுத்த முடியாத சிலிகோசிஸ் என்ற நோயானது பெற்றோர்கள் தாக்கும்போது, அவர்களுக்கு பதிலாக குழந்தைகள் கல்...