ஆதாரங்கள்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது
ஆதாரங்கள்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது

ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலம் ரியாசியில் உள்ள சலால் கிராமத்தில், இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லித்தியம் சுரங்கம், சுற்றுச்சூழலில்...

பல்லுயிர் சட்டத் திருத்தங்கள்  வளத்தை பாதுகாப்பில் இருந்து வணிகச் சுரண்டல் மீது  கவனம் செலுத்துகின்றன: நிபுணர்கள்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

பல்லுயிர் சட்டத் திருத்தங்கள் வளத்தை பாதுகாப்பில் இருந்து வணிகச் சுரண்டல் மீது கவனம்...

முன்மொழியப்பட்ட பல்லுயிர்ச் சட்டத் திருத்தம், பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான பயன்பாட்டில் கவனம் செலுத்துவதைக் குறைக்கும் மற்றும்...