விவசாயிகள் சூரியமின்சக்திக்கு செல்வதற்கான நிதி இடைவெளியை திரள் நிதி திரட்டல் எவ்வாறு நிரப்பும்
வேளாண்மை

விவசாயிகள் சூரியமின்சக்திக்கு செல்வதற்கான நிதி இடைவெளியை திரள் நிதி திரட்டல் எவ்வாறு நிரப்பும்

விவசாயிகள், சூரிய சக்தியில் இயங்கும் பம்புகளைப் பெறவும், மின்சாரம் மற்றும் டீசல் செலவில் நீண்ட காலச் சேமிப்பைக் கொண்டு, நிலையான விவசாயத்தை...

மிகப்பெரிய மின்கடனில் உள்ள இந்திய மாநிலங்களை, எவ்வாறு தூய்மையான ஆற்றல் மீட்டெடுக்கும்
ஆதாரங்கள்

மிகப்பெரிய மின்கடனில் உள்ள இந்திய மாநிலங்களை, எவ்வாறு தூய்மையான ஆற்றல் மீட்டெடுக்கும்

சமுதாய சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்றாலைகள், இந்தியாவின் மின் விநியோகஸ்தர்கள் எதிர்கொள்ளும் நிதி நெருக்கடியை எளிதாக்கும், அவை மானிய விலையை, பெரிய...