ஆட்சிமுறை

குறைபாடுள்ள MGNREGS வருகை செயலி உலகின் மிகப்பெரிய கிராமப்புற வேலைத் திட்டத்தில் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்தை பாதிக்கிறது
ஆட்சிமுறை

குறைபாடுள்ள MGNREGS வருகை செயலி உலகின் மிகப்பெரிய கிராமப்புற வேலைத் திட்டத்தில் தொழிலாளர்களின்...

தேசிய மொபைல் கண்காணிப்பு அமைப்பு என்ற செயல் திட்டமான செய்யப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அது எந்த நோக்கத்தையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று நிபுணர்கள்...

ஒரு நிறுத்தம், பல சவால்கள்: வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களை ஆதரிக்கப் போராடும் சகீ மையங்கள்
ஆட்சிமுறை

ஒரு நிறுத்தம், பல சவால்கள்: வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களை ஆதரிக்கப் போராடும் சகீ மையங்கள்

நாட்டில் 733 ஒன் ஸ்டாப் மையங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ள நிலையில், வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களுக்கு பயனுள்ள உதவி மற்றும் ஆதரவை வழங்குவதில் இத்திட்டம்...