ஆட்சிமுறை - Page 2

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு பார்வை
காவல் & நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள்

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு...

தேசத்துரோகம், ஜாமீன் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்ட சீர்திருத்தங்கள் - இந்தியாவில் குற்றவியல் நீதிக்கான சில முக்கிய அறிவிப்புகளைப் பார்க்கிறோம்

சமமற்ற மாசுபாடு: டெல்லி காற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்?
ஆட்சிமுறை

சமமற்ற மாசுபாடு: டெல்லி காற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்?

ஒவ்வொரு குளிர்காலத்திலும், பல ஆண்டுகளாக டெல்லியின் காற்றுத் தரக் குறியீடு (AQI) 500க்கு மேல் செல்கிறது, ஆனால் சுவாசத்திற்கான பாதுகாப்பான காற்று, 0...