மீத்தேனை வெல்லுதல்: மீத்தேன் உமிழ்வு தரவு இடைவெளியை ஏன் நிரப்ப வேண்டும்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

மீத்தேனை வெல்லுதல்: மீத்தேன் உமிழ்வு தரவு இடைவெளியை ஏன் நிரப்ப வேண்டும்

பல நாடுகள் தங்களது பசுமை இல்ல வாயுக்கள் உமிழ்வை, குறிப்பாக மீத்தேன் உமிழ்வை குறைத்து மதிப்பீடு செய்வதாக, சுயாதீன மதிப்பீடுகள் காட்டியுள்ளன, இது...

உத்தரகாண்ட் இயற்கை நீரூற்று புதுப்பிப்பு பெண்களை ஒன்றிணைக்கிறது
பருவநிலை மாற்றம்

உத்தரகாண்ட் இயற்கை நீரூற்று புதுப்பிப்பு பெண்களை ஒன்றிணைக்கிறது

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு இயற்கை நீரூற்றுகள் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.