100 கோடி தடுப்பூசி சாதனையில் பின்தங்கியுள்ள பெண்கள், பழங்குடியினர்
கோவிட்-19

100 கோடி தடுப்பூசி சாதனையில் பின்தங்கியுள்ள பெண்கள், பழங்குடியினர்

கோவிட்-19 தடுப்பூசி திட்டம், இந்தியாவின் பழங்குடியினர் ஆதிக்கம் செலுத்தும் மாவட்டங்கள் மற்றும் பகுதிகளில் மிகக்குறைவாக உள்ளது என்று, மாவட்ட அளவிலான...

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு
வளர்ச்சி

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு

நகரமயமாக்கல் மற்றும் கல்விக்கான தேவை அதிகரிப்புக்கு, கால்வாய்கள் வழிவகுத்தன, ஆனால் அவை பாசன வசதி செய்யும் பகுதிகளில் கொஞ்சம் தொழில்மயமாக்கல் உள்ளது...