கோவிட்-19

மீண்டும் திறக்கப்படும் பள்ளிகள். கோவிட்-19 பரவல் குறித்து பெற்றோர்கள் கவலைப்பட வேண்டுமா?
கோவிட்-19

மீண்டும் திறக்கப்படும் பள்ளிகள். கோவிட்-19 பரவல் குறித்து பெற்றோர்கள் கவலைப்பட வேண்டுமா?

சமூகத்தில் கோவிட் -19 பரவலுக்கு முக்கிய காரணமாக குழந்தைகள் இல்லை என்று ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன, பள்ளியை மீண்டும் திறப்பது மூன்றாவது அலைக்கு...

20 மாதங்களில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் -19 தரவுகளில் நீடிக்கும் இடைவெளிகள்
தரவு இடைவெளிகள்

20 மாதங்களில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் -19 தரவுகளில் நீடிக்கும் இடைவெளிகள்

தன்னார்வலர்களால் இயக்கப்படும், திரள் ஆதாரமான முயற்சியான covid19india.org, இந்தியாவுக்காக பிரிக்கப்படாத, வரலாற்று மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரே...