கல்வியும் காலி வயிறும்: தாவரி கோசாவிகள் மற்றும் பிற நாடோடி பழங்குடியினரின் போராட்டம்
வளர்ச்சி

கல்வியும் காலி வயிறும்: தாவரி கோசாவிகள் மற்றும் பிற நாடோடி பழங்குடியினரின் போராட்டம்

இந்தியாவின் மக்கள்தொகையில் 10% நாடோடி மற்றும் பழங்குடியின சீர்மரபினர் உள்ளனர், ஆனால் இன்னும் கல்வி மற்றும் கண்ணியத்திற்காக அவர்கள் போராடுகிறார்கள்

தாவரி கோசாவி பெண்களின் இரட்டைச் சுமை: பிறரின் அவமதிப்பு மற்றும் பழங்குடியினருக்குள் ஆணாதிக்கம்
வளர்ச்சி

தாவரி கோசாவி பெண்களின் இரட்டைச் சுமை: பிறரின் அவமதிப்பு மற்றும் பழங்குடியினருக்குள் ஆணாதிக்கம்

மஹாராஷ்டிராவில் உள்ள பகுதி-நாடோடிகளான டவரி கோசாவி பழங்குடியின பெண்கள், தங்களது பாரம்பரிய நாடோடிகளிடம் இருந்து சமூக இழிவை மட்டுமல்ல, தங்களது தாவரி...