பசுமை விதிமீறுபவர்களை முறைப்படுத்தும் அரசின் முன்மொழிவு சட்டப்படி ஏற்கத்தக்கதல்ல எனும் வழக்கறிஞர்கள்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

பசுமை விதிமீறுபவர்களை 'முறைப்படுத்தும்' அரசின் முன்மொழிவு சட்டப்படி ஏற்கத்தக்கதல்ல எனும்...

கட்டாய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி இல்லாமல் செயல்படும் தொழில்துறை திட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்த அல்லது மூடுவதற்கு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் புதிய நிலையான இயக்க...

விளக்கம்: காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்க சூரத்தின் உமிழ்வு வர்த்தக திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்க சூரத்தின் உமிழ்வு வர்த்தக திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது

உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்புகளின் கீழ், மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை நிறுவ, நிறுவனங்களுக்கு இது பணம் செலுத்துகிறது. சூரத்தின் முதன்மைத்திட்டம், ...