விளக்கம்: காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்க சூரத்தின் உமிழ்வு வர்த்தக திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்க சூரத்தின் உமிழ்வு வர்த்தக திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது

உமிழ்வு வர்த்தக அமைப்புகளின் கீழ், மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை நிறுவ, நிறுவனங்களுக்கு இது பணம் செலுத்துகிறது. சூரத்தின் முதன்மைத்திட்டம், ...

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் தொற்றுநோய்க்கு பிந்தைய வளர்ச்சியை சமநிலைப்படுத்துதல் - புதிய அமைச்சருக்கு சவால்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் தொற்றுநோய்க்கு பிந்தைய வளர்ச்சியை சமநிலைப்படுத்துதல் - புதிய...

இந்தியாவின் காலநிலை நடவடிக்கைகளுக்கான செயல்திட்டத்தை அமைத்தல், காற்று மாசுபாட்டைக் குறைத்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை...