பொருளாதாரம் - Page 2

விளக்கம்: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கார்பன் எல்லை வரியை இந்தியா ஏன் எதிர்க்கிறது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 'கார்பன் எல்லை வரியை' இந்தியா ஏன் எதிர்க்கிறது

பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்த, தொழிற்சாலை தூண்டுவதற்கு கார்பன் எல்லை வரி போன்றவை அவசியம் என்று, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கூறினாலும், இது வளரும்...

மாநிலங்களின் பள்ளி கல்விச் சட்டங்கள் ஏன் புரிந்துகொள்வது கடினம்
கல்வி

மாநிலங்களின் பள்ளி கல்விச் சட்டங்கள் ஏன் புரிந்துகொள்வது கடினம்

பள்ளிகளை நிர்வகிக்கும் சட்டங்கள், மாணவர்களுக்கு அவற்றைப் புரிந்துகொள்ள போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். தேசிய கல்விக் கொள்கையின் கீழ் கல்விச் சட்டங்களைச்...