உள்கட்டமைப்பு

இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் முன்னேற்றத்துக்கு இயற்கை எரிவாயு எப்படி  தடையாக - அல்லது ஆதரவாக- இருக்கும்
ஆதாரங்கள்

இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் முன்னேற்றத்துக்கு இயற்கை எரிவாயு எப்படி தடையாக - அல்லது ஆதரவாக- இருக்கும்

இயற்கை எரிவாயுக்கான அதிக உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மின் உற்பத்தித் திறனை இந்தியா உருவாக்கி வருவதால், அதன் பயன்பாடு நிலக்கரியிலிருந்து புதுப்பிக்கத்தக்க...

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு
வளர்ச்சி

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு

நகரமயமாக்கல் மற்றும் கல்விக்கான தேவை அதிகரிப்புக்கு, கால்வாய்கள் வழிவகுத்தன, ஆனால் அவை பாசன வசதி செய்யும் பகுதிகளில் கொஞ்சம் தொழில்மயமாக்கல் உள்ளது...