உள்கட்டமைப்பு

இந்தியாவின் பட்ஜெட் ஏன் காலநிலை தாங்கும் தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள முக்கியத்துவம் தருகிறது?
பருவநிலை மாற்றம்

இந்தியாவின் பட்ஜெட் ஏன் காலநிலை தாங்கும் தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள முக்கியத்துவம் தருகிறது?

தட்பவெப்ப நிலையைத் தாங்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்பைக் கட்டியெழுப்ப, அதன் திட்டமிடல், வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் ஆகியன, காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும்...

விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் கடலோர காற்றின் ஆற்றல் வாய்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் கடலோர காற்றின் ஆற்றல் வாய்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை

அதிக ஆரம்பகட்ட செலவுகள், அரசாங்க நிதி உதவி இல்லாததால் முன்னேற்றம் மெதுவாக உள்ளது