தொழில் துறை

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது
ஆதாரங்கள்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது

ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலம் ரியாசியில் உள்ள சலால் கிராமத்தில், இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லித்தியம் சுரங்கம், சுற்றுச்சூழலில்...

இந்தியாவின் கண்ணுக்கு தெரியாத பணியாளர்கள்: வீட்டில் பணி புரியும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த ஊதியம், சட்டப் பாதுகாப்பு இல்லை
வேலைவாய்ப்பு

இந்தியாவின் கண்ணுக்கு தெரியாத பணியாளர்கள்: வீட்டில் பணி புரியும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த ஊதியம், சட்டப் பாதுகாப்பு இல்லை

உரிய சட்டங்கள் இல்லாத மற்றும் பேரம் பேசும் திறனில்லாத நிலையில், இந்தியாவில் உள்ள வீட்டில் பணிபுரியும் பெண்கள் பெரும்பாலும் சமூகப் பாதுகாப்பு...