இந்தியாவின் பட்ஜெட் ஏன் காலநிலை தாங்கும் தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள முக்கியத்துவம் தருகிறது?
பருவநிலை மாற்றம்

இந்தியாவின் பட்ஜெட் ஏன் காலநிலை தாங்கும் தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ள முக்கியத்துவம் தருகிறது?

தட்பவெப்ப நிலையைத் தாங்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்பைக் கட்டியெழுப்ப, அதன் திட்டமிடல், வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் ஆகியன, காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும்...

பல்லுயிர் சட்டத் திருத்தங்கள்  வளத்தை பாதுகாப்பில் இருந்து வணிகச் சுரண்டல் மீது  கவனம் செலுத்துகின்றன: நிபுணர்கள்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

பல்லுயிர் சட்டத் திருத்தங்கள் வளத்தை பாதுகாப்பில் இருந்து வணிகச் சுரண்டல் மீது கவனம்...

முன்மொழியப்பட்ட பல்லுயிர்ச் சட்டத் திருத்தம், பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான பயன்பாட்டில் கவனம் செலுத்துவதைக் குறைக்கும் மற்றும்...