ஜம்மு காஷ்மீர்

காஷ்மீரின் மாசுபட்ட ஏரிகளை புத்துயிரூட்ட சமூகம் சார்ந்த முன்முயற்சிகள் வழி காட்டுகின்றன
ஜம்மு காஷ்மீர்

காஷ்மீரின் மாசுபட்ட ஏரிகளை புத்துயிரூட்ட சமூகம் சார்ந்த முன்முயற்சிகள் வழி காட்டுகின்றன

ஸ்ரீநகரில் உள்ள குஷால் சார் ஏரியின் புத்துயிரூட்டல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கான சமூக முயற்சிகள் பற்றிய நம்பிக்கையை மீட்டெடுத்துள்ளது.

இந்த ஏப்ரலில், இந்தியாவில் அதிக இடங்களில் ஒரு தசாப்தத்தில் 45+ வெப்பநிலை காணப்பட்டது
ஜம்மு காஷ்மீர்

இந்த ஏப்ரலில், இந்தியாவில் அதிக இடங்களில் ஒரு தசாப்தத்தில் 45+ வெப்பநிலை காணப்பட்டது

புதிய ஆய்வானது, இதுவரையில்லாத அளவாக, வெப்பம் மிகவும் பொதுவானதாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. அதிக வெப்பத்தின் வெளிப்பாடு வெப்ப சோர்வு அல்லது வெப்ப...