ஒடிசா

மீண்டும் மீண்டும் வெள்ளம், புயல்கள் ஒடிசா விவசாயிகளை வேலைக்காக இடம்பெயரச் செய்கின்றன
பருவநிலை மாற்றம்

மீண்டும் மீண்டும் வெள்ளம், புயல்கள் ஒடிசா விவசாயிகளை வேலைக்காக இடம்பெயரச் செய்கின்றன

ஒடிசாவின் புவியியல் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பகுதி வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது விவசாயத்தை நம்பியிருக்கும் அதன் 85% மக்களின்...

ஒடிசாவின் கஞ்சம் பகுதி உயிரினங்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பிற்கு ஆமையின் வளம் எப்படி வழிவகுத்தது
வளர்ச்சி

ஒடிசாவின் கஞ்சம் பகுதி உயிரினங்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பிற்கு ஆமையின் வளம் எப்படி வழிவகுத்தது

அழிந்து வரும் ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான உலகப் புகழ்பெற்ற சமூகப் பாதுகாப்பு முயற்சியின் தாயகம் என்று கருதப்படும், ஒடிசாவின் கடலோர கஞ்சம்...