கல்லுக்கான விலை: ராஜஸ்தானின் குவாரிகளில் குழந்தைகள் சிலிகோசிஸ் அபாயத்தில் உள்ளனர்
ராஜஸ்தான்

கல்லுக்கான விலை: ராஜஸ்தானின் குவாரிகளில் குழந்தைகள் சிலிகோசிஸ் அபாயத்தில் உள்ளனர்

சுரங்கங்களில் உள்ள சிலிக்கா தூசியால் ஏற்படும் குணப்படுத்த முடியாத சிலிகோசிஸ் என்ற நோயானது பெற்றோர்கள் தாக்கும்போது, அவர்களுக்கு பதிலாக குழந்தைகள் கல்...

பருவநிலை மாற்றம்,  போட்டியாளர்களின் மலிவான தேயிலை டார்ஜிலிங் தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆபத்து
அசாம்

பருவநிலை மாற்றம், போட்டியாளர்களின் மலிவான தேயிலை டார்ஜிலிங் தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆபத்து

டார்ஜிலிங் தேயிலையின் உற்பத்திச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன, அதே சமயம் விலை போதிய அளவு உயராததால், இந்தியத் தேயிலையின் 'ஷாம்பெயின்' உற்பத்தி செய்யும்...