பெரியளவில் வேலைகளை உருவாக்கிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள்
தரவுக்காட்சி

பெரியளவில் வேலைகளை உருவாக்கிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள்

இந்தியாவின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை, 63 மில்லியன் அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 111 மில்லியன் வேலைகளை உருவாக்கியுள்ளது, ஆனால்...

குறைந்த திறன் கொண்ட சாதாரண தொழிலாளர்களை கட்டுமானத்துறை உறிஞ்சுகிறதா?
தரவுக்காட்சி

குறைந்த திறன் கொண்ட சாதாரண தொழிலாளர்களை கட்டுமானத்துறை உறிஞ்சுகிறதா?

இந்தியாவில் விவசாயம் செய்யாத ஒவ்வொரு ஐந்தில் ஒரு பணி கட்டுமானத்துறை சார்ந்ததாகும்