‘அனைத்து கோவிட்-19 நோயாளிக்குமே ஆண்டிவைரல் தேவையில்லை. வரம்புக்குட்பட்ட புதிய மருந்துகள் டாக்டர்கள் அறிவுரைப்படி பயன்படுத்த வேண்டும்’