கோவிட் 19 தொற்று,  பெண்களின் வேலையை நாம் எவ்வாறு குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம் என்பதைக் காட்டுகிறது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'கோவிட் 19 தொற்று, பெண்களின் வேலையை நாம் எவ்வாறு குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம் என்பதைக் காட்டுகிறது'

முறைசார்ந்த மற்றும் முறைசாரா துறைகளில் பெண்களுக்கு பொருளாதார வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, சமூக பாதுகாப்பு வலையை வழங்குவது பெண்களின் தொழிலாளர் பங்கேற்பை...

ஒப்பந்தத்  தொழிலாளர்களை அதிகரிப்பதன் மூலம் நாம் தவறு செய்கிறோம்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை அதிகரிப்பதன் மூலம் நாம் தவறு செய்கிறோம்'

இந்தியாவின் வேலையின்மை விகிதம், இப்போது ஆறு மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு 8.1% ஆக உள்ளது என்று இந்திய பொருளாதாரத்தை கண்காணிக்கும் மையத்தின் தரவு...