மதிப்பிடப்பட்ட 74 நகரங்களில் பாட்டியாலாவில் மட்டுமே சுத்தமான காற்று; புதிய காற்றுமாசு தடுப்பு திட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே தடுமாற்றம்