சத்தீஸ்கர்

இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கிய உந்துதலாக சத்தீஸ்கரின் மாட்டு சாணம் திட்டம் குறித்து நிபுணர்கள் மாறுபட்ட கருத்து
இயற்கை விவசாயம்

இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கிய உந்துதலாக சத்தீஸ்கரின் மாட்டு சாணம் திட்டம் குறித்து நிபுணர்கள் மாறுபட்ட...

மாநிலத்தில் மாட்டு சாணம் திட்டமானது, பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு பயனளிக்கவில்லை என்று சிலர் விமர்சனம் செய்கின்றனர்.

புதிய வனப் பாதுகாப்பு விதிகள் சத்தீஸ்கரின் ஹஸ்தியோ பச்சாவோ அந்தோலனை மாற்றுமா?
ஆதிவாசி

புதிய வனப் பாதுகாப்பு விதிகள் சத்தீஸ்கரின் ஹஸ்தியோ பச்சாவோ அந்தோலனை மாற்றுமா?

ஹஸ்தியோ அரண்டின் ஆதிவாசிகள் வன வளங்களை தனியார்மயமாக்குவதற்கு எதிராகவும் வனப் பாதுகாப்பிற்காகவும் போராடுகிறார்கள்.