ஆதிவாசி

புதிய வனப் பாதுகாப்பு விதிகள் சத்தீஸ்கரின் ஹஸ்தியோ பச்சாவோ அந்தோலனை மாற்றுமா?
ஆதிவாசி

புதிய வனப் பாதுகாப்பு விதிகள் சத்தீஸ்கரின் ஹஸ்தியோ பச்சாவோ அந்தோலனை மாற்றுமா?

ஹஸ்தியோ அரண்டின் ஆதிவாசிகள் வன வளங்களை தனியார்மயமாக்குவதற்கு எதிராகவும் வனப் பாதுகாப்பிற்காகவும் போராடுகிறார்கள்.

காடுகளின் பாதுகாவலர்கள்:  கோண்டியா வனவாசி சமூகங்கள் காடுகளை எவ்வாறு மீண்டும் உருவாக்குகின்றனர்
ஆதிவாசி

காடுகளின் பாதுகாவலர்கள்: கோண்டியா வனவாசி சமூகங்கள் காடுகளை எவ்வாறு மீண்டும் உருவாக்குகின்றனர்

கோண்டியாவின் வனக் கிராமங்களில் உள்ள வன உரிமைகளை அங்கீகரிப்பது, கிராம மக்கள் தங்கள் வன வளங்கள் மீது உரிமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு உணர்வை அதிகரித்துள்ளது,...