‘தகவல் அறியும் உரிமை மசோதா வரைவு அந்த சட்டத்தையே மாய்த்துவிடும்; தகவல் ஆணையரின் சுதந்திரத்திற்கும் அது வேட்டு; அவற்றை மீண்டும் மலரச் செய்வோம்’