டிஜிட்டல் இந்தியாவின் ‘மந்திரக்கோல்’ ஜார்க்கண்டில் தீர்வுகளை விட சிக்கல்களையே அதிகம் உருவாக்குகிறது: ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு